Over Gezonde zorg, Gezonde regio (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/over-gezonde-zorg-gezonde-regio/)

Logo _gzgrGezonde zorg, Gezonde regio is ontstaan uit de wens van drie zorginnovators: Gelf Jan Wieringa (oud bestuurder Rijncoepel), Marja Weijers (oud bestuurder Alrijne) en Erik Kramer (senior zorginkoper Zorg en Zekerheid). Allen hebben zij een achtergrond als zorgverlener. Zij zijn ervan overtuigd dat om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden mèt behoud van kwaliteit persoonsgerichte én proactieve zorg een voorwaarde is. 

Zij betrokken meerdere partners, waaronder patiëntvertegenwoordiger Zorgbelang Zuid-Holland. Gezonde zorg, Gezonde regio was geboren, een innovatieve proeftuin in Zuid-Holland Noord. Met diverse pilots waarin zorgverleners zelf met ideeën kwamen om de zorg persoonsgericht en proactief in te richten. Door de zorg zo te organiseren wordt de regie weer teruggegeven aan de patiënt.

Chronic Care model Gezonde zorg

Gezonde regio gebruikt het Chronic Care model hiervoor als basis. Mensen met een chronische ziekte meer regie geven, wat veelal leidt tot de benodigde gedragsverandering. Het programma richt daarvoor de structuur in volgens het model Accountable Care Organisatie Dutch Style. Dutch Style betekent de vertaling van bovenstaande principes zoveel mogelijk passend binnen de Nederlandse wet- en regelgeving.

Principes Accountable Care Organisatie Dutch Style

  • Accountability: de regie om te sturen op gezondheidsuitkomsten wordt teruggegeven aan de patiënt en de zorgprofessional.
  • Performance Measurement: patiënten en zorgprofessionals moeten toegang hebben tot relevante en begrijpelijke informatie waar de patiënt op kan sturen.
  • Payment Reform: de financiering van zorg moet een hogere kwaliteit en verbetering van de doelmatigheid van zorg stimuleren.

 

Gepersonaliseerde zorg met gebruik van Big Data Gezonde zorg 

Gezonde zorg, Gezonde regio maakt als eerste grootschalig gebruik van een baanbrekende kennistechnologie, ontwikkeld door STIZON en past het in de dagelijkse zorgpraktijk toe. Het is mogelijk om gezondheidsinformatie vanuit de eerste lijn en vanuit de tweede lijn samen te brengen, onafhankelijk van welk ict-systeem. En zorgprofessionals en patiënten van adviezen op maat te voorzien. De ‘big data’ wordt namelijk opgeschoond en herschikt op het niveau van de individuele patiënt. Deze informatie wordt teruggegeven aan de zorgverlener.

Zorgverlener krijgt een beter beeld

Door inzicht in multidisciplinaire data krijgt de zorgverlener een beter beeld en kan daardoor samen met de patiënt betere keuzes maken voor het verlenen van gepersonaliseerde zorg. Daarnaast kan de huisarts door koppeling van populatiedata zien wie welke preventieve interventies of zorg nodig heeft, zodat hij tijdig kan ingrijpen. Zo wordt een onnodige ziektelast voor de patiënt en tevens onnodige ziekenhuisopnamen voorkomen. Dit is prettiger voor de patiënt, leidt tot kwalitatief betere zorg, en de zorgkosten nemen af.

Pilots innoveren behandelrelatie

Er zijn diverse pilots uitgevoerd in zorgverlenerspraktijken om de behandelrelatie met de patiënt te optimaliseren. Hierin is in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van de kennistechnologie. Soms enkel voor de monitoring en evaluatie. Bij andere ook om persoonsgericht te kunnen interveniëren. Veel pilots behalen de Triple Aim + 2 doelstellingen: meer gezondheid in Zuid-Holland Noord, betere ervaren kwaliteit van zorg, afname van de zorgkosten, een tevreden patiënt en goede ondersteuning voor de zorgverlener. Vele pilots worden voortgezet in de vorm van een vervolgpilot of bredere implementatie.

Lees ook de interviews met enkele zorgverleners van de pilots.