CVRM: gedifferentieerde streefwaarde LDL-cholesterol (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/cvrm-gedifferentieerde-streefwaarde-ldl-cholesterol/)

Probleem:

De praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk stelt de medicatie vast voor diverse patiëntengroepen met verschillende streefwaarden voor LDL-cholesterol. Verschillen in streefwaarden maken dit werk ingewikkeld en tijdrovend. Dit vergroot de kans op fouten en op een nieuwe hart- en vaatziekte voor de patiënt.

Aanpak:

Met zo min mogelijk handelingen de praktijkondersteuner automatisch de juiste patiëntinformatie op het beeldscherm aanbieden.

Kennistechnologie:

Uit de data van de kennistechnologie zijn lijsten gehaald met patiënten die in aanmerking komen voor een gesprek over cholesterolmedicatie.

Zorgverlener: “Het is onvermijdelijk dat je er een actie op moet plegen. Bij het openen van het dossier komt het als pop-up in je scherm naar boven. Deze toepassing werkt omdat je niet al teveel extra handelingen moet doen.”

Resultaat:

De ontwikkelde methode omvat weinig handelingen. Hierdoor kan de praktijkondersteuner gemakkelijker en minder foutgevoelig de juiste informatie teruggeven aan de patiënt. Patiënten staan meestal open voor advies met als doel het voorkomen van een volgend event. Het kosteneffect is, vanwege de korte looptijd van de pilot, nog niet gemeten.

Vervolg:

Gezonde zorg, Gezonde regio adviseert om deze pilot gefaseerd te implementeren in de regio Zuid-Holland Noord. Zodat adequate ondersteuning bij de start van een praktijk geboden kan worden. De werkwijze en de resultaten zijn aangeboden aan NZLO en Knooppunt Ketenzorg met verzoek het onderwerp te agenderen.

Voorwaarden voor implementatie in de praktijk:

 • <20% van de doelgroep (HVZ) heeft een LDL waarde ≤1.8 mmol/l
 • Ontwikkelde tool toegankelijk maken via HIS
 • Iemand die lokaal verantwoordelijk is voor het stimuleren en monitoren van de implementatie
 • Kaderhuisarts voor beantwoorden vragen van praktijken

 

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocatie:

Huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aantal patiënten:

De doelgroep in de pilot bestond uit ongeveer 75 mensen. Van de andere praktijken in Zuid-Holland is bekend dat gemiddeld 72,5% van deze specifieke doelgroep in aanmerking komt voor de ontwikkelde interventie!

Werkgroep:

 • Berber Snoeijer, R&D Manager, STIZON
 • Luuk Goede, data scientist, STIZON
 • Carolien Lucas, cardioloog, Alrijne Ziekenhuis
 • Huib Hoogendijk, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
 • Huug van Duijn, kaderhuisarts hart- en vaatziekten, Katwijk
 • Rob van der Spruit, huisarts, Stevenshof
 • Sabine Mira Ferrer, adviseur, Reos