CVRM: indicatoren individueel zorgplan (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/cvrm-indicatoren-individueel-zorgplan/)

Probleem:

Om de kwaliteit van ketenzorg (CVRM) te meten worden uitkomstindicatoren gebruikt. De uitkomsten zijn afhankelijk van kwalitatief goede protocollaire zorg én van de afspraken met de patiënt uit het individuele zorgplan. Helaas is de invloed van wat er in het individuele zorgplan is afgesproken niet altijd zuiver terug te zien, waardoor zorgprofessionals onvoldoende informatie hebben om de kwaliteit van de ketenzorg te meten.

Aanpak:

In deze pilot spreekt de praktijkondersteuner of huisarts met iedere patiënt een streefwaarde af voor de systolische bloeddruk en de LDL-cholesterol. De individuele streefwaarde wordt vergeleken met de laatst geregistreerde individuele waarde.

Kennistechnologie:

Vooraf is een testmeting uitgevoerd en achteraf een vervolgmeting.

Resultaat:

De pilotlocaties groeien toe naar hogere kwaliteit van zorg door de beweging van geprotocolleerde zorg naar meer gepersonaliseerde zorg. Met de ontwikkelde methode kan men patiënten eenvoudig blijven volgen. De zorgverlener wordt niet meer afgerekend op het niet behalen van generieke streefwaarden, maar alleen op de streefwaarden die in onderling overleg met de patiënt zijn afgesproken.

Vervolg:

Deze pilot geeft concreet invulling aan shared decision making door het gezamenlijk vaststellen van het individuele doel (streefwaarde). Tegelijkertijd is vastgesteld dat het feit dat de individuele streefwaardes vaker gehaald worden, niet wil zeggen dat deze werkwijze bijdraagt aan het vaker behalen (of benaderen) van de streefwaarden volgens de richtlijn. Gezonde zorg, Gezonde regio wil daarom een vervolgpilot uitvoeren in combinatie met Shared Benefit-afspraken binnen Rijncoepel en Alphen op één Lijn!

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocaties:

Huisartsenpraktijk Noordwijk Binnen.

Aantal patiënten:

De streefwaarde LDL-c is op meetmoment 1 voor 286 patiënten ingevuld, op meetmoment 2 voor 243. patiënten. Voor de streefwaarde bloeddruk was dat bij meting 1 voor 218 patiënten, tijdens meting 2 voor 271 patiënten.

Werkgroep:

  • Berber Snoeijer, R&D Manager, STIZON
  • Luuk Goede, data scientist, STIZON
  • Carolien Lucas, cardioloog, Alrijne Ziekenhuis
  • Huib Hoogendijk, projectleider, Zorgbelang
  • Huug van Duijn, kaderhuisarts hart- en vaatziekten,Katwijk
  • Rob van der Spruit, huisarts, Stevenshof
  • Sabine Mira Ferrer, adviseur, Reos