Doelmatig medicatiegebruik COPD (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/doelmatig-medicatiegebruik-copd/)

Probleem:

Er worden vaker inhalatiecorticosteroïden (ICS) voorgeschreven dan nodig volgens de standaard. Dit zorgt voor onnodige kosten en onnodige bijwerkingen.

Aanpak:

De praktijkondersteuner Somatiek of huisarts maakt een uitdraai van het aantal COPD-patiënten met ICS en beoordeelt of deze terecht zijn voorgeschreven. Als dat niet het geval is, wordt tijdens een regulier consult omzetting voorgesteld en samen met de patiënt een plan gemaakt. Vervolgens wordt de omzetting gemonitord.

Kennistechnologie:

Zorgverleners maken een uitdraai van betrokken patiënten met behulp van het HIS/KIS. Stizon heeft met behulp van cijfers uit het registratiesysteem van de huisartsen, apotheken en Alrijne ziekenhuis het ICS-gebruik gemonitord.

Resultaat:

De groep patiënten is nu nog te klein om te beoordelen of de aanpak meer gezondheid, een beter ervaren kwaliteit van zorg of een afname van de zorgkosten oplevert. Uit het onderzoek blijkt dat verandering in medicatie verschillende belemmeringen kent. Daardoor zijn er nog onvoldoende patiënten in de pilot ingestroomd. Patiënten die gestopt zijn met ICS zijn tevreden. Met een langere follow up is een lichte afname mogelijk te behalen.

Vervolg:

Deze pilot is aangeboden voor regionale implementatie in Zuid-Holland Noord. Er zijn gesprekken met Knooppunt Ketenzorg en NZLO hierover. Lees ook het artikel:

 

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocaties:

 • Huisartspraktijk Lupine, Aphen a/d Rijn
 • Huisartspraktijk Irisplein, Noordwijk
 • Huisartspraktijk Oosthout, Voorhout
 • Huisartspraktijk Vinkeveld, Noordwijk
 • Huisartspraktijk Hoogh Teylingen, Voorhout

Aantal patiënten:

221 patiënten zijn geïncludeerd. Binnen deze groep is een daling geconstateerd van 6% in ICS-gebruik. In de regio van Gezonde Zorg, Gezonde Regio zijn in totaal 1302 patiënten die binnen de doelgroep vallen. Op basis van een extrapolatie van de huidige resultaten, is de verwachting dat het aantal patiënten met LWBV en ICS zal dalen met 101 patiënten.

Werkgroep:

 • Geert Zaaijer, kaderhuisarts astma en COPD, huisartspraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing
 • Kristel van Dijk, POH-S, huisartspraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing
 • Frank Weller, longarts, Alrijne ziekenhuis
 • Nienke Meys, longverpleegkundige, Alrijne ziekenhuis
 • Aja van Gemeren, huisarts, huisartspraktijk Lupine
 • Luuk Goede, data scientist, STIZON
 • Berber Snoeijer, R&D Manager, STIZON
 • Loes ter Horst, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
 • Nelleke Wouters, adviseur, Reos