Hoovers voor zorgoptimalisatie (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/hoovers-voor-zorgoptimalisatie/)

Probleem:

Onnodig gebruik van te dure cholesterolverlagers bij patiënten, die niet eerder zijn behandeld conform de standaard.

Aanpak:

Zorgoptimalisatie met behulp van beslisondersteuning op basis van de inzet van kennistechnologie. Er is kennistechnologie gebruikt voor de opsporing van patiënten, het bepalen van de interventie o.b.v. klinisch effect en kosten (predictive modelling), het meten van de interventie en het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie.

Kennistechnologie:

De kennistechnologie is gebruikt voor:

 • Opsporing patiënten
 • Bepalen interventie op basis van klinisch effect en kosten (predictive modelling)
 • Meten effect interventie
 • Genereren stuur- en verantwoordingsinformatie

 

Resultaat:

De zorg is meer afgestemd op de individuele patiënt. Patiëntinterviews hebben nog niet plaatsgevonden, dus de tevredenheid is nog niet getoetst. De eerste reacties zijn heel positief. De instrumenten moeten nog verder doorontwikkeld en geïntegreerd worden voor optimale ondersteuning van de zorgverlener.

Vervolg:

Voor deze pilot maakt Gezonde zorg, Gezonde regio onderscheid tussen:

 • De toepasbaarheid van de kennistechnologie
 • De implementatie van de kennistechnologie

 

Technisch blijkt de kennistechnologie daadwerkelijk in de huisartsenpraktijk toepasbaar. De analyse van de data op subpopulatie en individueel niveau is van toegevoegde waarde voor de – bij deze pilot in de eerste lijn - geleverde zorg en draagt ook bij aan de andere Triple Aim + 2 doelen.

Het integreren van deze werkwijze in de dagelijkse zorgpraktijk vraagt een omslag van de huidige veelal reactieve werkwijze van zorgprofessionals naar een proactieve houding en aanpak. De pilot maakt duidelijk dat de implementatie hiervan aandacht vraagt.

In 2018 starten één of twee vervolgpilot(s) binnen de proeftuin met als doel:

 • Uitwerken en toetsen van een nieuwe aanpak waarmee zorginhoudelijke thema’s worden geselecteerd met meer impact op Triple Aim +2
 • De implementatie-adviezen uit de hiervoor genoemde evaluatie van STIZON in de pilot-praktijken te toetsen
 • Na te gaan waar het ‘dagelijks’ gebruik van de kennistechnologie in breder (regio) verband van toegevoegde waarde kan zijn en vervolgens gefaciliteerd en gestimuleerd kan worden.

 

Lees ook de artikelen:

 

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocaties:

Alle huisartsenpraktijken binnen Rijncoepel en Alphen op één Lijn.

Aantal patiënten:

900 patiënten.

Werkgroep:

 • Aouktje Kaspers, implementatiemanager, STIZON
 • Ron Herings, directeur, STIZON