Aanmelden Nieuwsbrief

Patiënten met instabiele hartfalen (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/patiënten-met-instabiele-hartfalen/)

Probleem:

Patiënten met stabiel hartfalen die door de cardioloog zijn terugverwezen naar de eerstelijnszorg kunnen weer instabiel worden. Het is voor een huisarts niet altijd goed in te schatten wanneer een instabiele patiënt weer aan de cardioloog moet worden overgedragen.

Aanpak:

Een kaderhuisarts voor hart- en vaatziekten en cardiologen stelden gezamenlijk criteria op voor verslechterende hartfalen patiënten. Bij criteria valt te denken aan voorgeschiedenis, leeftijdscriteria, anamnese onderzoek etc. Deze scoringslijst is eenvoudig te gebruiken door huisartsen en biedt een handvat voor het consulteren van de cardioloog (of hartfalenverpleegkundige) op het juiste moment.

Resultaat:

De pilot kwam niet van de grond vanwege:

  • Lage incidentie bij de doelgroep (schatting 1 of 2 per jaar). Is verslechterd hartfalen bij een patiënt aan de orde, dan heb je de lijst niet paraat. Bij een kleine gesubstitueerde groep is het lastiger om protocollen te maken.
  • De zorgverlener die bij de pilot betrokken is, is niet werkzaam op de pilotlocatie.
  • Er is te weinig aandacht gegeven aan de scoringslijst.

 

Vervolg:

De stuurgroep van Gezonde zorg, Gezonde regio geeft geen gevolg aan deze pilot.

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl