Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2 (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/pilots/voorkomen-overbehandeling-bij-oudere-patienten-met-diabetes-mellitus-type-2/)

Probleem:

In de dagelijkse praktijk wordt deze groep patiënten vaak overbehandeld en wordt er gestreefd naar te lage HbA1c-waarden. Vaak hebben patiënten ouder dan 80 jaar geen voordeel van een scherpe glykemische instelling. Die wordt bij oudere patiënten geassocieerd met een hypoglycemie, vallen en ziekenhuisopnames. Dit komt vooral voor bij patiënten met met co-morbiditeit en polyfarmacie. Medicatie wordt niet aangepast aan de leeftijd, er is onvoldoende maatwerk.

Aanpak:

Ontwikkelen van een nieuw handvat voor medicatieverandering voor deze doelgroep. Scholing aan betrokken zorgverleners. Shared decision making tussen zorgverlener en patiënt over eventuele medicatieverandering en verdere begeleiding.

Kennistechnologie:

De praktijkondersteuner maakt een uitdraai van 80+ diabetespatiënten met een HbA1C van <64 met behulp van het huisarts-/keteninformatiesysteem. Stizon ondersteunt het onderzoek met analyses van cijfers uit het HIS.

Resultaat:

Er zijn 144 patiënten ingestroomd in de pilot. Van de 116 patiënten die een HbA1C waarde van < 64 hadden is een begin en eindbepaling van het HbA1C beschikbaar. Bij deze groep is de diabetesmedicatie gedaald met 41%. De kosten van deze medicatie is gedaald met 49%.

Er is passende zorg mogelijk; juiste indicatie/medicatie voor de individuele patiënt. De werkwijze levert een goede ondersteuning op voor zorgverleners; praktijkondersteuners geven aan dat werkwijze goed is toe te passen.

Vervolg:

Gezonde zorg, Gezonde regio adviseert om deze pilot breed te implementeren in de regio Zuid-Holland Noord. De werkwijze en de resultaten zijn aangeboden aan NZLO en Knooppunt Ketenzorg met verzoek het onderwerp te agenderen.

Voorwaarden:

 • Mogelijkheid tot consultatie kaderhuisarts diabetes en/of internist
 • Up-to-date kennis bij zorgverleners en awareness streefwaarde Hba1c voor ouderen bij zorgverleners

 

Wensen:

 • Algoritme t.b.v. monitoring in het systeem (KIS/HIS)
 • Pop-up waarbij professional erop wordt gewezen dat iemand leeftijd heeft bereikt dat andere waarden toegepast kunnen worden. Protocol laten invoegen door leverancier.

 

Lees ook het artikel:

 

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Pilotlocaties:

 • Huisartspraktijk Wantveld
 • Huisartspraktijk Stevenshof
 • Huisartspraktijk Irisplein
 • Huisartspraktijk Prelude

Aantal patiënten:

Ongeveer 144 patiënten van 80 jaar en ouder met diabetes en een HbA1C <64 zijn in de pilot geïncludeerd. In de hele regio van Gezonde Zorg, Gezonde Regio vallen ongeveer 560 patiënten binnen de doelgroep.

Werkgroep:

 • Suzanne Bakker, huisarts en kaderarts diabetes, Gezondheidscentrum Stevenshof
 • Adriaan Timmers, huisarts n.p., voorheen GZC Wantveld, ICT adviseur Rijncoepel
 • Huib Hoogendijk, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
 • Berber Snoeijer, R&D Manager, STIZON
 • Luuk Goede, data scientist, STIZON
 • Marjo van Oosten, POH huisartsenpraktijk Irisplein
 • Nienke Kelderman, internist Alrijne ziekenhuis
 • Nelleke Wouters, projectleider, Reos