Aanmelden Nieuwsbrief

Onnodige medicijnen overboord bij patiënten met COPD (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/onnodige-medicijnen-overboord-bij-patienten-met-copd/)

Rond de 70% van alle COPD-patiënten in Nederland gebruikt een combinatie van luchtwegverwijdende en ontstekingsremmende medicijnen. Recent onderzoek toont aan dat deze combinatie van medicijnen voor een groot deel van deze patiënten niet altijd de beste oplossing is. Of zelfs nadelig is. Reden voor een aantal huisartsenpraktijken in Leiden  en Alphen aan den Rijn om de medicatie van hun COPD-patiënten onder de loep te nemen en met hen te bespreken. Deze proef heet Doelmatig medicatiegebruik bij COPD en is onderdeel van de proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio.

30 maart 2017, interview met Geert Zaaijer over de pilot COPD Doelmatig medicijngebruik

Onnodig medicijngebruik voorkomen

Doel van de proef is onnodig medicatiegebruik te voorkomen. De proef wordt op dit moment uitgevoerd bij de huisartsenpraktijken van de samenwerkingsverbanden Herenstaete (Voorhout) en Noordwijk-Binnen en bij Lupine in Alphen aan de Rijn. De huisarts bekijkt het medisch dossier van alle bij de praktijk bekende COPD-patiënten. Alle COPD-patiënten  (200) die naast luchtwegverwijdende medicatie ook ontstekingsremmers krijgen en geen astma of exacerbaties (longaanvallen) hebben, vallen binnen deze proef. Voor hen is de huidige medicatie niet altijd de beste oplossing. Zij worden daarom uitgenodigd voor een gesprek over hun medicatiegebruik.

Uitnodiging voor gesprek

De patiënten bespreken hun medicatiegebruik met de praktijkondersteuner waar zij voor controle en begeleiding komen. De praktijkondersteuner heeft instructies van de werkgroep gekregen welke onderwerpen in het gesprek aan de orde moeten komen. Aan de hand van de nieuwe inzichten beslist de patiënt, ondersteund door zijn zorgverlener, of hij wil uitproberen om voor zes weken met de ontstekingsremmers te stoppen. Na de proefperiode bespreekt de patiënt zijn ervaringen met de praktijkondersteuner en beslist of hij wel of niet definitief met deze medicijnen wil stoppen.

Tussenevaluatie

Bij de nulmeting is gebleken dat tussen de 60% en 80% van alle COPD patiënten – ongeacht comorbiditeit en aantal exacerbaties - deze combinatie van luchtwegverwijders en ontstekingsremmers krijgt. De werkgroep hoopt dat dit percentage met 15% zakt. De werkgroep heeft voorafgaande aan de proef voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de betrokken zorgverleners. Het is tenslotte voor patiënten niet niets om na jaren van medicijngebruik te overwegen te stoppen en daar moeten zorgverleners rekening mee houden in hun consultvoering.

Triple Aim:

Goede kwaliteit van zorg

Het bespreken van de medicatie aan de hand van het gezondheidsdossier van de patiënt en de laatste wetenschappelijke inzichten voorkomt onnodig en ongewenst medicijngebruik.

Meer gezondheid / kwaliteit van leven

De patiënt krijgt alleen medicijnen die zijn klachten verminderen. Onnodige medicijnen – met mogelijke  bijwerkingen – kunnen achterwege blijven.

Lagere kosten

Allereerst richt deze proef zich op een betere kwaliteit van zorg. Natuurlijk betekent het stoppen van onnodige medicijngebruik ook een vermindering van kosten.

+2:

Patiënt in the lead

De patiënt bepaalt zelf of hij wel of niet tijdelijk /  of definitief met de medicatie wil stoppen. Beter inzicht leidt tot betere uitleg van de zorgprofessional over (de relatie tussen) behandeling, uitkomsten en zorgkosten. Hierdoor kan de patiënt bewuster en gerichtere keuzes maken.

Goed gefaciliteerde zorgverleners

De proef biedt zorgverleners een methodiek om de zorg nog beter op de situatie van de hun patiënten aan te sluiten. Hiermee worden onnodig medicijngebruik en mogelijke bijwerkingen voorkomen.

Gezonde zorg, Gezonde regio is een initiatief van Alrijne Zorggroep, eerstelijnszorg Alphen op één Lijn, Rijncoepel, SCAL Medische diagnostiek, Zorgbelang Zuid-Holland en Zorg en Zekerheid. Het programma is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren.