Aanmelden Nieuwsbrief

RIVM-rapport: 5 jaar proeftuinen voor een toekomstbestendig gezondheidssysteem (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/publicaties/rivm-rapport-5-jaar-proeftuinen/)

Gezonde zorg, Gezonde regio was één van de negen proeftuinen voor een toekomstbestendig gezondheidssysteem. RIVM heeft vijf jaar proeftuinen gemonitord. Er zijn negen verschillende invullingen van regionale samenwerking. Deze verschillen geven aan dat er geen blauwdruk is voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, een beweging waar de proeftuinen voorlopers van zijn.

RIVM heeft acht leidende principes geformuleerd die belangrijk zijn om een regionaal samenwerkingsinitiatief goed in te richten.

Onderwerpen die terugkomen in deze principes zijn bijvoorbeeld: een gezamenlijke visie, onderling vertrouwen, leiderschap, politiek draagvlak en een data- en kennisinfrastructuur. De proeftuinen die stapsgewijs hebben ingezet op de acht leidende principes, boekten de meeste vooruitgang richting een gezondheidssysteem.

Gezonde zorg, Gezonde regio heeft onder andere ingezet op ontwikkeling van een data- en kennisinfrastructuur: ‘waarborg een verbetercyclus door een data- en kennisinfrastructuur op organisatie- en regioniveau te ontwikkelen’ (één van de leidende principes).

De juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor iedereen: dat is het uitgangspunt van de verbeteringen in de zorg die het kabinet voorstaat. Dit is daarom ook een belangrijke leidraad voor de verschillende hoofdlijnakkoorden die zijn gesloten. Hiervoor is het rand voorwaardelijk dat alle betrokkenen op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. Zie ook de kamerbrief Data laten werken voor gezondheid. De kennistechnologie die in Gezonde zorg, Gezonde regio is doorontwikkeld zorgt ervoor dat zorgverleners op het juiste moment beschikken over de juiste informatie.

Door vanaf het allereerste begin in te zetten op het opheffen van informatie asymmetrie heeft Gezonde zorg, Gezonde regio goed inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van interventies.

De ontwikkelde data- en kennisinfrastructuur heeft het mogelijk gemaakt om alle partijen snel te voorzien van relevante uitkomsten. Zorgverleners en patiënten krijgen daardoor sneller en beter inzicht in de effectiviteit en veiligheid van behandelingen. Ook kregen alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraar, veel meer inzicht in de doelmatigheid van interventies. Hierdoor is het ook mogelijk geworden om shared savings afspraken te maken.

Gezonde zorg, Gezonde regio zal daarom de komende jaren inzetten op de verdere doorontwikkeling en opschaling van interventies, zoals deze in de proeftuin zijn ontwikkeld. Hierbij volgen we het innovatiemotto van de Mayo Clinics: "Think big, start small, move fast".