Aanmelden Nieuwsbrief

Onbeperkt actief: politieke participatie door mensen met een beperking (https://zorgbelanggelderland.nl//onbeperkt-actief-politieke-participatie-door-mensen-met-een-beperking/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Henk Beltman Neem contact op

Hoe kunnen mensen met een beperking (lichamelijk, geestelijk of anderszins) meer deelnemen aan de politiek en daarmee hun levensomstandigheden positief beïnvloeden? Deze vraag stond centraal tijdens een levendige bijeenkomst van 22 november 2019 in Arnhem waaraan ruim 45 mensen met een beperking, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden deelnamen

 

Dagvoorzitter Otwin van Dijk (burgemeester van Oude IJsselstreek) stelde dat naar verhouding heel weinig mensen met een beperking politiek actief zijn. De politiek is dus geen afspiegeling van de samenleving. Daarom heeft hij, toen hij Tweede Kamerlid was, bij de goedkeuring van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking, de regering opgeroepen te onderzoeken hoe meer mensen met een beperking politiek actief kunnen worden.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog van de Provincie Gelderland heeft zich bij de voorbereiding van zijn inleiding afgevraagd hoe hij zelf tegen dit vraagstuk aankijkt. Hij constateert dat er soms veel belemmeringen zijn voor mensen met een beperking om deel te nemen aan de politiek. Vanuit de provincie Gelderland wil hij graag die belemmeringen helpen wegnemen zodat een meer inclusieve samenleving ontstaat voor alle burgers. Een belangrijke rol ligt bij politieke partijen zelf. We moeten elkaar alert maken op dit onderwerp.

Rick Brink, de Minister van Gehandicaptenzaken, vertelde over zijn eigen ervaringen als gemeenteraadslid. Hij vindt het belangrijk dat mensen met een beperking niet alleen meepraten over zorgzaken, maar zich ook inzetten voor algemene onderwerpen als economie, afvalstoffenheffing, etc. Hij raadt mensen met een beperking aan met de politiek in gesprek te gaan, vergaderingen van gemeenteraadsfracties te bezoeken en zo geleidelijk aan met de politiek vertrouwd te raken.

Rick Brink vervulde een belangrijke formele rol tijdens de bijeenkomst. Hij installeerde Jan Troost (politiek lobbyist en oudvoorzitter van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad) als voorzitter van de denktank politieke participatie in Gelderland. De denktank ontwikkelt voorstellen over hoe mensen met een beperking meer politiek actief kunnen worden en aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan. Jan Troost wil de politieke participatie aanjagen en met de gedeputeerde en gemeenten doorpraten over zaken als de toegankelijkheid van gemeente- en provinciehuis, de ondersteuning van raadsleden met een beperking en vergoeding van meerkosten.

 

Ammer Moser van het ministerie van Binnenlandse Zaken vertelde over het onderzoek, uitgevoerd door het ministerie met betrekking tot mensen met een beperking en politieke participatie. Er zijn veel interviews gehouden, er is een grote bijeenkomst geweest op 4 juli en er wordt gewerkt aan een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijke conclusies voortkomend uit het onderzoek zijn onder andere dat zorg, werk en politieke participatie moeilijk te combineren zijn en dat ondersteuning van politici met een beperking vaak te kort schiet. Een persoonsgebonden budget voor mensen met ADL-zorg en regionale bijeenkomsten als deze kunnen bijdragen aan het vergroten van de politieke participatie. In 2020 is de doelgroep zelf aan zet bij de voorbereidingen van de verkiezingen in 2021: laat van je horen!

Workshops

In de workshop ‘Politiek Actief’ van Wouter Bolier van Ieder(in) en Nadja van Kessel (ProDemos) werden de deelnemers uitgedaagd keuzen te maken over hun politieke standpunten. Veel deelnemers waren al maatschappelijk actief, maar als je politiek actief bent, dan kan je ook echt meebeslissen. Bij welke partij je dan lid wordt, vinden sommige deelnemers nog lastig. Meer informatie over de verschillende partijen en hun standpunten is welkom. De cursus van ProDemos en Ieder(in) zal bij voldoende belangstelling zo laagdrempelig mogelijk worden gemaakt en aangeboden.

De workshop ‘Voorwaarden voor participatie’ werd gegeven door Margriet van Kampenhout van Wij Staan Op!, een stichting van jongvolwassenen met een fysieke handicap die zich vanuit hun ervaringsdeskundigheid inzetten voor een inclusief Nederland. Er werden voorwaarden besproken die belangrijk zijn bij het kunnen participeren in de (politieke) samenleving. Een inspirerende sessie waarbij geen praktische voorwaarden werden genoemd, maar juist de nadruk werd gelegd op de juiste instelling. Een inclusieve samenleving en een inclusieve politieke omgeving beginnen bij een inclusieve manier van denken.

Tijdens de workshop ‘In gesprek met’ gingen mensen met een beperking en gemeenteraadsleden met elkaar in gesprek over politieke participatie van mensen met een beperking in de gemeentelijke politiek. Geringe energie, beperkte toegankelijkheid en geringe ondersteuning blijken knelpunten. Er zou meer duidelijkheid moeten zijn over inkomensgevolgen, duidelijkheid over de inhoud van de functie van een raadslid en meer fysieke voorzieningen zoals ringleidingen en mindervalide toiletten.

Meer informatie

Deze bijeenkomst was de start van een aantal activiteiten om politieke participatie van mensen met een beperking in Gelderland te ondersteunen, waaronder het begeleiden van de denktank. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: FennieMassen@zorgbelanginclusief.nl enHenkBeltman@zorgbelanginclusief.nl