De Wet zorg en dwang (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/de-wet-zorg-en-dwang/)

Feiten

 • Naam: De Wet zorg en dwang
 • Start: 01 januari 2019
 • Voor wie: Cliënten, cliëntenraden, vertegenwoordigers, verwanten/mantelzorgers en zorgprofessionals
 • Locatie: Gelderland

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Miriam Stolten Wil je meer weten over dit project en de activiteiten die Zorgbelang uitvoert? Neem contact op

De Wet zorg en dwang

Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, ook als het om zorg gaat. Mensen die verstandelijk beperkt zijn of dement, worden door de Wet zorg en Dwang beschermd indien zorg tegen hun wil in gaat.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet zorg en Dwang (Wzd) in. De wet is bedoeld om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Het doel

Het is belangrijk dat iedereen die straks te maken krijgt met deze wet, weet wat dit voor hem of haar betekent en handvatten krijgt om onvrijwillige zorg te voorkomen. Je bereikt dit door met elkaar in gesprek te gaan.

Wat is onvrijwillige zorg?
'Onvrijwillige zorg' is zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet en die bestaat uit:

 • het toedienen van vocht, voeding en medicatie, en medische controles/handelingen;
 • beperken van de bewegingsvrijheid;
 • insluiten;
 • toezicht houden op de cliënt;
 • onderzoek aan de kleding of het lichaam;
 • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke voorwerpen;
 • controleren op de aanwezigheid van middelen die het gedrag beïnvloeden;
 • beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of nalaten (inclusief het gebruik van communicatiemiddelen);
 • beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek.

Wat doet Zorgbelang Inclusief?

In opdracht van het ministerie van VWS traint Zorgbelang gespreksbegeleiders die het gesprek faciliteren over de Wzd met cliëntenraden en naasten.
Daarnaast worden er gesprekskaarten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in de gesprekken over vragen en dilemma’s rondom de Wzd.

Zorg En Dwang 2

Werven en trainen van gespreksbegeleiders 
In deze training worden gespreksbegeleiders van betrokken partijen getraind in het faciliteren van een laagdrempelig, inspirerend en betekenisvol gesprek over wat de Wzd betekent voor cliëntenraden, cliënten, vertegenwoordigers, verwanten/mantelzorgers en zorgprofessionals. Dit kunnen zij doen aan de hand van ‘de dialoog’ of gesprekskaarten.

In het gesprek wordt de Wzd vertaald naar de persoonlijke situatie (privé of professioneel) waardoor informatie beter beklijft.

Ontwikkelen van gesprekskaarten
Zorgbelang ontwikkelt gesprekskaarten in de vorm van een deurhanger om de symboliek van de Wzd aan te duiden. Deze gesprekskaarten worden een hulpmiddel voor vragen en dilemma’s rondom de Wzd.

Stuur door!

Stuur door