Aanmelden Nieuwsbrief

Kennisdossiers vanuit cliëntenperspectief (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/kennisdossiers/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Henk Beltman Als Kennismakelaar bij AVI lever ik een bijdrage aan de totstandkoming van de Kennisdossiers. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over wat wij voor u als burger, belangenbehartiger of gemeente kunnen betekenen? Neem contact op

Bekijk hier onze praktische Kennisdossiers vanuit cliëntenperspectief, vol tips en aanbevelingen! 
Over o.a. ‘Sociale wijkteams’, ‘Arbeid door mensen met een Arbeidsbeperking’, ‘Bijzondere doelgroepen in de wijk (autisme en niet-aangeboren-hersenletsel)’, ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’ en ’Integrale zorg’.
Goed bruikbaar voor leden van Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten.
Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of wilt u na het lezen van een kennisdossier eens van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Henk Beltman, projectleider bij Zorgbelang en als kennismakelaar betrokken bij het programma Aandacht voor Iedereen. Hij levert een bijdrage aan de kennisdossiers.

'Aandacht voor iedereen' (AVI) publiceert regelmatig kennisdossiers voor leden van Wmo-raden en belangenbehartigers.
AVI is een initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang en de Koepel van Raden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Kennisdossiers

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018
Handreiking voor politiek en sociaal actieve burgers, cliëntenorganisaties, cliëntenraden en adviesraden sociaal domein

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is dit jaar een goede gelegenheid om de politieke partijen en kandidaat-raadsleden in een of meer van uw rollen te benaderen. U kunt hen uw suggesties aanreiken voor een goed gemeentelijk beleid en voor de transformatie van onder andere welzijn, zorg, arbeid en wonen vanuit burgerperspectief.
Download Handreiking voor politiek en sociaal actieve burgers

Kennisdossier 'Burgerbetrokkenheid bij sociale wijkteams'
Handreiking voor adviesraden sociaal domein

Sociale wijkteams zijn belangrijke middelen voor gemeenten om hun verantwoordelijkheid voor laagdrempelige ondersteuning van burgers in het kader van de Wmo en Jeugdwet te realiseren. De burgerbetrokkenheid bij die sociale wijkteams is echter nog beperkt laat recent onderzoek van Movisie zien (Van Arum & Schoorl, 2016). In dit onderzoek blijkt dat ongeveer 40 procent van de gemeenten behoefte heeft aan ondersteuning bij het betrekken van bewoners en cliënten bij de wijkteams. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om cliënten en bewoners meer bij wijkteams te betrekken en wat kunnen adviesraden hierin betekenen? In deze handleiding geven we daar antwoorden op.
Download Kennisdossier 'Burgerbetrokkenheid bij sociale wijkteams'

Kennisdossier 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking'

De twee centrale vragen in dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag?

In dit kennisdossier laten we zien hoe Wmo-raden en belangenorganisaties het VN-verdrag in hun gemeenten kunnen toepassen. We doen dit onder meer door de samenhang met andere (decentrale) wet- en regelgeving te laten zien.
En u vindt suggesties, tips en voorbeelden om het VN-verdrag lokaal in de praktijk te brengen.
Download Kennisdossier 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking'

Kennisdossier 'Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking'
Een overzicht en blik vanuit cliëntenperspectief

Met de vermaatschappelijking van arbeid is het de bedoeling dat mensen met een arbeidsbeperking steeds meer een gewone baan krijgen om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. Wat zijn de achtergronden van deze ontwikkelingen, wat zijn de hoofdlijnen van de Participatiewet, wat is de rol van de gemeente en hoe kunnen cliënten invloed uitoefenen op de uitvoering ervan in de praktijk? Deze vragen worden achtereenvolgens behandeld in dit kennisdossier. Het dossier sluit af met praktische suggesties voor Wmo-raden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties.
Kennisdossier 'Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking'

Kennisdossier 'Bijzondere doelgroepen in de wijk'
Algemene en specifieke kenmerken van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en
mensen met autisme.

Dit kennisdossier geeft gemeenten, adviesraden sociaal domein en lokale belangenorganisaties inzicht in de leefwereld van mensen met autisme en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook laat het dossier zien wat nodig is om tot de juiste ondersteuning op het juiste moment te komen.

Wat betekent NAH en autisme voor mensen in het dagelijks leven?
Hoe kunnen gemeenten door hun beleid voorkomen dat mensen met NAH en mensen met autisme tussen de wal en het schip vallen? En hoe kunnen adviesraden sociaal domein, lokale cliëntenraden en belangenorganisaties aandacht vragen voor deze specifieke groepen en het beleid beïnvloeden? 
Download Kennisdossier 'Bijzondere doelgroepen in de wijk'

Kennisdossier 'Jeugdhulp' 

Door de invoering per 1 januari 2015 van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren en ouders met opgroei- respectievelijk opvoedproblemen. In dit kennisdossier wordt informatie gegeven over de Jeugdwet en de ervaringen tot dusver in de praktijk. Daarna volgt een schets van de regels rond en praktijk van cliëntenparticipatie in de Jeugdwet. Vervolgens komt er een beschouwing met enkele hoofdpunten en dilemma’s rond de jeugdhulp.
Het dossier eindigt met suggesties voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden.
Download Kennisdossier 'Jeugdhulp'

Kennisdossier 'Gezondheidsachterstanden'
Een burgerperspectief op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidverschillen

De verschillen in gezondheid en levensverwachting nemen toe. Vooral in wijken met een lagere sociaal economische status is er sprake van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden. Zoals: geen werk, een laag inkomen, schulden, weinig sociale contacten en een onveilige buurt. Hoe werken die factoren op elkaar in? Wat is het beleid van gemeenten? Wat kunnen burgers ervan vinden en eraan doen? In dit kennisdossier worden deze vragen achtereenvolgens beantwoord. Het doel ervan is adviesraden, cliëntenorganisaties handvatten en lokale belangenbehartigers te geven waarmee zij zich een mening kunnen vormen over dit onderwerp en adviezen kunnen geven en initiatieven kunnen ondernemen.
Download Kennisdossier 'Gezondheidsachterstanden'

Handreiking 'Resultaatbekostiging'
Een manier van sturen op resultaten in het sociaal domein

Resultaatbekostiging is een relatief nieuw begrip in het sociaal domein.  In de veelheid van ontwikkelingen rond het inkoopbeleid wordt het steeds belangrijker. Als een manier waarop gemeenten hun opdrachtgeverschap in het sociaal domein kunnen realiseren. Resultaatbekostiging wordt door gemeenten gezien als een manier om meer te sturen op kwaliteit, regie te houden over te behalen resultaten, innovatie te stimuleren en de kosten te beheersen.
Deze handreiking heeft drie doelen:
* verduidelijken wat het begrip resultaatsturing inhoudt;
* toelichten van de belangrijkste aandachtspunten;
* aangeven wat vanuit cliëntenperspectief van belang is.
Download Handreiking 'Resultaatbekostiging'

Kennisdossier 'Sociale wijkteams'
In veel gemeenten zijn sociale wijkteams nog in ontwikkeling. Andere gemeenten werken er al een tijdje mee. Wmo-raden en lokale cliëntenorganisaties kunnen dit kennisdossier gebruiken om vanuit cliëntenperspectief samen met hun gemeenten te werken aan een goede vormgeving van die sociale wijkteams.

Wmo-raden en belangenorganisaties kunnen zorgen dat de sociale wijkteams in hun gemeente goed worden vormgegeven en zij kunnen hun stem laten horen als beleid en uitvoering minder goed werkt dan verwacht zou mogen worden. In de laatste twee hoofdstukken vindt u daarop een aantal aandachtspunten die u helpen bij het bepalen van uw visie op sociale wijkteams en tips om effectief mee te denken en te adviseren over de sociale wijkteams in uw gemeente.
Download Kennisdossier 'Sociale wijkteams'

Kennisdossier 'Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk'
Het kennisdossier geeft handvatten voor de discussie over integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk. Eerst worden relevante ontwikkelingen over de transities en decentralisatie van zorg en ondersteuning geschetst. Vervolgens beschrijven we de verschillende spelers en de toegang tot de integrale zorg en ondersteuning. Ook geven we enkele voorbeelden van de samenstelling en vormgeving van de teams die de zorg en ondersteuning gaan leveren.
Het kennisdossier eindigt met aandachtspunten voor Wmo-raden en belangenbehartigers. 
Download Kennisdossier 'Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk'

Kennisdossier 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo'
Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.
Met de decentralisatie van taken naar de gemeenten is cliënten- en burgerparticipatie in de gemeenten een belangrijk en actueel thema. Hoe kunnen cliënten en burgers optimaal worden betrokken bij het nieuwe Wmo-beleid? Welke formele vormen van medezeggenschap zijn daarbij gewenst? Hoe kunnen ook minder mondige cliënten en burgers hun stem laten horen of voor hun belangen opkomen? In dit kennisdossier worden verschillende aspecten van cliënten- en burgerparticipatie overzichtelijk behandeld in informatiekaarten. De informatiekaarten zijn los van elkaar te lezen.
Elk informatiekaart bevat suggesties om verder te lezen. Ook geven we concrete tips aan Wmo-raden en belangenbehartigers.
Download Kennisdossier 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo'