Aanmelden Nieuwsbrief

Lid gezocht voor Raad van Toezicht (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/lid-gezocht-voor-raad-van-toezicht/)

Vacature

Zorgbelang Inclusief zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht
Beoogd voorzitter financiële auditcommissie

Wij zoeken een nieuw lid dat de volgende kennisgebieden, ervaring of achtergrond meebrengt (ervaring als toezichthouder is niet per se noodzakelijk):

 • Aantoonbare kennis van- en betrokkenheid bij het perspectief ‘ervaringsdeskundigheid’.
 • Aantoonbare ervaring met ondernemerschap in de wereld van de zorg, leefbaarheid en/of het sociale domein.
 • Gedegen kennis van- en ervaring met financieel economische vakgebieden, zoals planning en control en / of accountancy.
 • Een kandidaat lid met een van de kenmerken/achtergronden: jong, vrouw en/of een multiculturele achtergrond en inzicht in de gevolgen van culturele verschillen op de samenleving, heeft  een pré in de procedure.
 • Het nieuwe lid heeft een binding met ons werkgebied Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland.

Zorgbelang Inclusief (www.zorgbelanginclusief.nl)
Zorgbelang Inclusief werkt aan een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft.
Zorgbelang wil deze doelstelling bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen.
Zorgbelang Inclusief werkt met name in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland maar ook steeds meer in heel Nederland.

Wat bieden wij?

Via Adviespunt Zorgbelang bieden wij onafhankelijk advies en ondersteuning aan mensen:

                      - Cliëntondersteuners langdurige zorg
                      - Cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen sociaal domein
                      - Vertrouwenspersonen jeugdhulp
                      - Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang
                      - Klachtenfunctionarissen 

 • Ondersteuning bij werken aan participatie, kwaliteit en beleid

Wij ondersteunen veel verschillende opdrachtgevers bij de overheid, in de gezondheidszorg, de langdurige zorg, het sociaal domein en de jeugdzorg en op het gebied van leefbaarheid. Wij bieden ondersteuning bij het organiseren van participatie en het verbeteren van beleid en kwaliteit.
Het perspectief en de ervaringen van de mensen waar het om gaat, staan altijd voorop. 

Het basisberaad Rotterdam ondersteunt mensen in de regio Rijnmond op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Omvang en structuur
Zorgbelang Inclusief is een professionele werkorganisatie met een netwerk van vrijwilligers, waar in 2021 ongeveer 90 mensen in dienstverband werken, samen met vrijwilligers. In 2021 is de omzet ongeveer 7,5 miljoen euro. Zorgbelang Inclusief is een ANBI stichting met een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de bestuurder en de besturing van de organisatie.
Zorgbelang Inclusief maakt deel uit van het landelijk netwerk van 9 Zorgbelangorganisaties
(www.zorgbelang-nederland.nl). 

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Zorgbelang Inclusief bestaat uit vier leden en een voorzitter. De Raad van Toezicht streeft naar een mix van competenties, kennis en ervaring en een diverse samenstelling in achtergronden, sekse en leeftijd. De Raad van Toezicht wil kennis en ervaring in zich verenigen op de volgende terreinen:

 • Kennis van- en relaties met de doelgroepen /ervaringsdeskundigen in ons veld. Denk daarbij aan jongeren; ouderen; mensen met diverse beperkingen zoals chronische ziekten; mantelzorgers en inwoners met diverse culturele achtergronden.
 • Kennis van- en relaties met financierende betalende relaties in ons werkveld. Denk daarbij aan gemeenten, provincies en ministeries; zorgverzekeraars en zorgkantoren; zorgorganisaties; organisaties op het gebied van leefbaarheid, goede doelen, (onderzoeks)fondsen etc.
 • Kennis en vaardigheden vanuit specifieke disciplines. Denk daarbij aan ondernemerschap in de zorg en het welzijnsveld; financiën en control; beleid; organisatieontwikkeling; participatiemethodieken, burgerinitiatieven, medezeggenschap, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, patiënten- en cliëntenrechten en onderzoek, innovatie en ontwikkeling.

Wij bieden onervaren kandidaten de mogelijkheid om in overleg gedurende enige tijd mee te lopen in onze RvT alvorens -bij gebleken geschiktheid- toe te treden.

Voor elk lid individueel geldt:

 • Onderschrijft de doelstellingen, missie en visie van Zorgbelang Inclusief.
 • Heeft affiniteit met het perspectief van ervaringsdeskundigen, patiënten, cliënten, inwoners.
 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van de wereld van zorg en welzijn als geheel.
 • Heeft gevoel voor verzakelijking en bedrijfsmatig, resultaatgericht en marktgericht werken van non-profit organisaties.
 • Dient voldoende tijd vrij te kunnen maken om alle bijeenkomsten van de Raad van Toezicht bij te wonen.

Auditcommissie
De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, waarin 2 leden zitting hebben. De leden van deze commissie van de RvT hebben aantoonbare kennis van- en ervaring met financieel strategisch en/of bedrijfskundig beleid van organisaties.
Het nieuwe lid is de beoogde voorzitter van deze auditcommissie.

Remuneratiecommissie
De voorzitter en één van de leden van de RvT vormen een remuneratiecommissie, die jaarlijks de bestuurder beoordeelt.

Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht stelt vooraf jaarlijks het eigen rooster van vergaderingen vast.

 • De RvT van Zorgbelang Inclusief vergadert circa 8 keer per jaar.
 • Aan 2 vergaderingen wordt een overleg van OR en RvT gezamenlijk gekoppeld.
 • De vergaderingen vinden in de regel in werktijd plaats.
 • De financiële auditcommissie komt in principe 4 keer per jaar bijeen.
 • Jaarlijks voert de remuneratiecommissie t.b.v. het beoordelingsgesprek met de Bestuurder enkele voorgesprekken met in- en externe belanghebbenden.

Tijdsinvestering
Naar verwachting bedraagt de tijdsbesteding:

 • Voor de functie van voorzitter gemiddeld 8 uur per maand.
 • Voor de leden van financiële Auditcommissie gemiddeld 8 uur per maand.
 • Voor de andere leden van de Raad van Toezicht, gemiddeld 4 uur per maand.

Onkostenvergoeding
De voorzitter en leden van de RvT ontvangen een beperkte vergoeding, passend bij een ANBI instelling.

Procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik de Lange, voorzitter van de Raad van toezicht, via 06-11208330 en/of Eric Verkaar, directeur-bestuurder via 06-47316993. Reactie met CV en een korte motivatie zien wij graag uiterlijk
10 september 2021 tegemoet via sollicitatie@zorgbelanginclusief.nl, ter attentie van de voorzitter van de RvT,
de heer R. de Lange.
De gesprekken met kandidaten worden gepland in de laatste week van september of de eerste week van oktober.