Aanmelden Nieuwsbrief

Gezocht: nieuwe leden cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Midden (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers-gezocht/gezocht-nieuwe-leden-cliëntenraad-ambulancezorg-gelderland-midden/)

Goed ambulancevervoer; uw belang en onze zorg!!                      
Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Midden zoekt versterking

Wegens het vertrek van twee leden zijn we per direct op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad van de  Ambulancezorg Gelderland-Midden.
De cliëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur van VGGM.

De cliëntenraad bestaat uit een onafhankelijke groep mensen die de belangen vertegenwoordigt van (potentiële) cliënten van Ambulancezorg Gelderland-Midden. De raad geeft directie en management gevraagd én ongevraagd advies over plannen, acties en besluiten die de inzet en de kwaliteit van de ambulancezorg in al haar facetten raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verbouwing of verhuizing, een wijziging van de doelstelling van de organisatie of om veranderingen op het gebied van veiligheid, hygiëne, privacy, kwaliteitszorg of klachtafhandeling.

Samenstelling en inhoud vergaderingen
De cliëntenraad telt minimaal vijf leden en komt 4 á 5 x per jaar bijeen voor een vooroverleg en een aansluitend overleg met management en professionals. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Zij toetst de plannen van Ambulancezorg Gelderland-Midden aan vier kwaliteitscriteria: toegankelijke zorg, veilige zorg, continuïteit van zorg en effectieve zorg in het algemene belang van (potentiële) cliënten.

Wij zijn op zoek naar een persoon die….

 • geïnteresseerd is in de organisatie van de ambulancezorg in de regio (Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar);
 • de motivatie heeft om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de Ambulancezorg Gelderland-Midden te behartigen;
 • bereid is om circa 5 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de raad;
 • bereid is om scholing te volgen.

Een lid van het cliëntenberaad….

 • is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren vanuit het patiëntenperspectief;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling uitdrukken;
 • kan in teamverband functioneren.

Wat levert het je op….

 • kennis over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en de acute gezondheidszorg in het bijzonder. Je hebt hier met je adviezen/inbreng ook invloed op;
 • je praat met professionals over onderwerpen als acute zorg aan mensen met verward gedrag, personeelswerving, gebruik van data voor optimalisatie van de aanrijtijden, crisiscommunicatie etc.;
 • je kunt af en toe een interessant seminar of congres bezoeken;
 • je hebt de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden;
 • er is een vacatieregeling ter vergoeding van gemaakte onkosten zoals reiskosten.

Interesse of meer informatie?
Stuur dan je motivatiebrief en een kort cv naar, of neem contact op met, Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl