Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Midden zoekt versterking

Wegens het vertrek van een van de leden zijn we voor de Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) op zoek naar een nieuw lid voor hun cliëntenraad.
De cliëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur van VGGM, waar AGM een onderdeel van is.

Ambulance

De vacature Lid cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Midden

De cliëntenraad bestaat uit een onafhankelijke groep mensen die de belangen vertegenwoordigt van (potentiële) cliënten van Ambulancezorg Gelderland-Midden. De raad geeft directie en management gevraagd én ongevraagd advies over plannen, acties en besluiten die de inzet en de kwaliteit van de ambulancezorg in al haar facetten raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verbouwing of verhuizing, een wijziging van de doelstelling van de organisatie of om veranderingen op het gebied van veiligheid, hygiëne, privacy, kwaliteitszorg of klachtafhandeling.

Samenstelling en inhoud vergaderingen
De cliëntenraad bestaat uit vijf leden en komt 4 à 5 x per jaar bijeen voor een vergadering met de manager van AGM. Als voorbereiding op dat overleg heeft de raad 4  of 5 keer, een week van tevoren, een vooroverleg. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Zij toetst de plannen van Ambulancezorg Gelderland-Midden aan vier kwaliteitscriteria: toegankelijke zorg, veilige zorg, continuïteit van zorg en effectieve zorg in het algemene belang van (potentiële) cliënten.

Wij zijn op zoek naar een persoon die…

 • geïnteresseerd is in de organisatie van de ambulancezorg in de regio (Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar);
 • de motivatie heeft om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de Ambulancezorg Gelderland-Midden te behartigen;
 • bereid is om 8 à 10 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de raad;
 • bereid is om scholing te volgen.

Een lid van de cliëntenraad…

 • is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren vanuit het patiëntenperspectief;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling uitdrukken;
 • kan in teamverband functioneren.

Wat levert het je op…

 • kennis over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en de acute gezondheidszorg in het bijzonder. Je hebt hier met je adviezen/inbreng ook invloed op;
 • je praat met professionals over onderwerpen als acute zorg aan mensen met verward gedrag, personeelswerving, gebruik van data voor optimalisatie van de aanrijtijden, crisiscommunicatie etc.;
 • je kunt af en toe een interessant seminar, een congres bezoeken of relevante scholing volgen;
 • je hebt de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden;
 • er is een vacatieregeling ter vergoeding van gemaakte onkosten zoals reiskosten.

  Meer informatie en solliciteren?
  Stuur dan uiterlijk 8 juni 2023 je motivatiebrief en een kort cv naar, of neem  contact op met Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief via karinkalthoff@participatiepartners.nl of 088 929 4038.