Aanmelden Nieuwsbrief

Klachtenprocedure Zorgbelang Inclusief (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/klachtenprocedure/)

Heeft u klachten over de manier waarop medewerkers van Zorgbelang Inclusief met uw gegevens omgaan of over de dienstverlening? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Interne procedure: u richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker.

Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met de manager van de betreffende medewerker. Daar waar het gaat over individuele cliëntondersteuning (Adviespunt Zorgbelang) is dat Hanny Hoeijmakers. Als het gaat over participatieondersteuning is dat de directeur Eric Verkaar. In geval van Basisberaad, kunt u contact opnemen met Aranka van der Velde.

2. Externe procedure: houdt u na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland, p/a Zorgbelang Nederland, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen, E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

Klacht indienen

De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die in contact is gekomen met Zorgbelang Inclusief en daar een klacht over heeft.

Behandeling
De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Klachtenreglement
Hier kunt u het volledige klachtenreglement inzien.