Aanmelden Nieuwsbrief

Wat is Gezonde zorg, Gezonde regio? (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/wat-is-gezonde-zorg,-gezonde-regio/)

Logo Gz GrBinnen het programma ‘Gezonde zorg, gezonde regio’ verkennen diverse partijen (eerstelijnszorggroepen, de eerstelijnsdiagnostiek, patiëntenorganisatie en zorgverzekeraar) hoe de  juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden met behulp van data. De data worden gebruikt voor:

 • Een goede analyse van de zorgvraag in de regio.
 • Advies op maat aan patiënten.
 • Het meten van effect van behandelingen.

 

Juiste zorg op de juiste plek met behulp van data

Er wordt bestaande kennistechnologie gebruikt, vanuit de ambitie om tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke impact te bereiken.  Het programma heeft  géén commerciële doelstelling en streeft naar een zo breed mogelijk gebruik van data voor onderzoek, preventie en behandeling.

De data-infrastructuur die door Gezonde zorg, gezonde regio wordt benut is uniek in Europa, omdat:

 • Gegevens uit de eerste, tweede én derdelijnszorg worden benut.
 • Data over de geleverde zorg én data over de uitkomsten daarvan bij elkaar worden gebracht.
 • De zorgverlener de adviezen die met behulp van de data worden gegenereerd kan gebruiken ongeacht het systeem dat de praktijk gebruikt.
 • De data een hoog betrouwbaarheidspercentage hebben.
 • Er niet alleen effectmeting mogelijk is, maar ook voorspelling van de zorgvraag.

 

De projecten worden in de regio Zuid Holland-Noord uitgevoerd – de resultaten zijn landelijk toepasbaar.

Wat het programma Gezonde zorg, gezonde regio kan bijdragen aan het verbeteren van  de zorg

De komende twintig jaar zal het aantal 75-plussers verdubbelen, het aantal 90-plussers verdrievoudigen en het aantal 100-plussers verviervoudigen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met (een combinatie van) chronische ziekten toe, doordat ouderdom gepaard gaat met deze ziekten en/of steeds betere behandeling beschikbaar is. Het RIVM voorspelt daarom in 2040 een verdubbeling van de zorgkosten tot 174 miljard euro. Niet alleen de kosten zijn een probleem, ook de toenemende krapte op de arbeidsmarkt brengen het in stand houden van de zorg in gevaar.

De minister van VWS wil daarom inzetten op preventie, de inzet van arbeidsbesparende technologie en meer samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen.

Het programma Gezonde zorg, Gezonde regio draagt precies op de bovengenoemde drie thema’s bij aan het reduceren van de kosten in de zorg. Door het slim gebruiken van al beschikbare data en bestaande kennistechnologie kan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ worden geboden:

 • Preventie: door analyse van de zorgvraag in de regio komen mensen met verhoogd risico eerder in beeld en wordt onterechte instroom in de zorg beperkt of zelfs voorkomen.
 • De patiënt ontvangt informatie en advies op maat over zijn gezondheid en krijgt daardoor meer inzicht en keuzemogelijkheden in leefstijl en behandeling.
 • Er wordt geen nieuwe (kostbare, beperkt inzetbare) technologie ontwikkeld, maar er wordt gebruik gemaakt van bestaande kennistechnologie. Dus: lage kosten – hoge impact!
 • De samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen wordt bevorderd, doordat verwijzingen effectiever zijn en er meer gezamenlijk inzicht komt in het effect van behandelingen.

 

Planning en projecten

Het programma Gezonde zorg, Gezonde regio is gestart in 2015 als een proeftuin van het ministerie van VWS. In 2018 zijn de projecten uit de eerste fase geëvalueerd en is een programmaplan ontwikkeld voor de periode 2019 – 2021.

Inmiddels is de uitvoering van de volgende projecten gestart:

 

Lees meer over de organisatie van Gezonde zorg, gezonde regio.